Víte na jaké příspěvky máte nárok ?

17.01.2020

Mateřská & rodičovská

Co všechno je třeba zařídit, jaké dokumenty budete potřebovat a na jaké instituce se máte obrátit při vyřizování státních příspěvků známých jako "mateřská a rodičovská"? Připravili jsme pro vás základní informace.

Mateřské vs. rodičovská
Mateřské vs. rodičovská


Existují tři státní příspěvky, "mateřská", "rodičovská" a tzv. "porodné". "Mateřská" je pro všechny stejná - 6 měsíců (pouze u dvojčat a vícerčat je delší), co se však liší, je její výše. Mateřská se vypočítává z výše mzdy. Výši "rodičovské" si určuje matka a je volitelná na libovolnou dobu až do čtyř let věku dítěte. Celková částka je ovšem opět pro všechny stejná (s výjimkou dvojčat a vícerčat, kdy se částka navyšuje). Takzvané porodné je jednorázová dávka pro rodiny s nižšími příjmy.

Názvy obou příspěvků uvádíme v uvozovkách, protože takto se jim říká mezi lidmi a běžně se s takovým označením setkáte. Jak se nazývají ve skutečnosti, tedy oficiálně, a jak celý systém funguje, si přečtete níže.

Mateřská = peněžitá pomoc v mateřství

Mateřská dovolená začíná 6-8 týdnů před předpokládaným termínem po­rodu podle volby ženy a následně trvá přibližně 4 a ½ měsíce. Podle doby odchodu se dopočítává do plných 28 týdnů, v případě dvojčat a vícerčat do 37 týdnů. Jde o dávku z nemocenského pojištění, tzv. peněžitou pomoc v mateřství (někdy se užívá zkratka PPM). Stát prostřed­nictvím příslušné správy sociálního zabezpečení vyplácí podporu, která se vypočítává z výše vašeho původního platu.

Uvedené údaje jsou platné k roku 2019, aktuální informace si můžete ověřit na kterékoli pobočce České správě sociálního zabezpečení.

Konkrétní výpočet zde uvádíme zjednodušeně a neupozorňujeme na po­drobnosti v případech, kdy žena z různých důvodů neod­váděla zdravotní pojištění, případně nesplnila jiné podmínky.

Nejprve se vypočítá takzvaný denní vyměřovací základ (DVZ). Předchozích 12 měsíců se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na roz­hodné období. Nezapočítávají se kalendářní dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které mu nenáleží mzda, dočasná pracov­ní neschopnost, v níž zaměstnanci náleží náhrada mzdy, nemocenské, PPM nebo ošetřovné.

  • Výpočet mateřské dovolené a nemocenské
    denní vyměřovací základ (DVZ) = (měsíční mzda x 12 měsíců) / 365 (dní)
  • DVZ se podle zjištěné částky dále redukuje
  • z částky DVZ do 1090 Kč se započte 100 %
  • z částky DVZ od 1090 Kč do 1635 Kč se započte 60 %
  • z částky DVZ od 1635 Kč do 3270 Kč se započte 30 %
  • k částce DVZ nad 3270 Kč se nepřihlíží
  • Všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70 %, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství.
  • Tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené, tj. 196 u jednoho dítěte / 259 u více dětí a dostáváme cel­kovou částku peněžité pomoci během mateřské dovolené.

Zároveň musíte splnit následující podmínky:

Zaměstnaná žena

musí před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech platit nemocenské pojištění. Byla-li jí PPM v zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci, z jejíhož nemocenského pojištění jí sociální dávka náleží. Nelze tedy vykonávat práci, za kterou žena pobírala odměnu a z níž bylo odváděno pojistné na nemocenské pojištění.

Žena pracující jako OSVČ

musí alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před počátkem podpůrčí doby, platit nemocenské pojištění. Během PPM nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nesplňujete oněch 270 dnů place­ní nemocenského pojištění, máte nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po něm.

Rodičovská = rodičovský příspěvek

Rodičovská dovolená je volitelná a můžete si vybrat, zda na ni vůbec nastoupíte. Pokud ano, potom volíte její délku až do 3 let věku dítěte. Ještě o rok později, až do 4 let věku dítěte, vám může stát prostřednictvím Úřadu práce vyplácet rodičovský pří­spěvek v celkové výši 220 000 Kč (v případě dvojčat a vícerčat 330 000 Kč), výše měsíčního příspěvku se tak liší podle rozlože­ní celkové výše rodičovské podpory v čase. V zaměstnání se tedy předem domluvte, jak dlouhou rodičovskou dovolenou si zvolíte.

Pouze pro úplnost upozorňujeme, že výše rodičovského příspěvku se bude s nejvyšší pravděpodobností měnit. Aktuálně se připravuje Poslanecká sněmovna na jednání o zvýšení rodičovského příspěvku až na 300 000 Kč.